Abava ir upe Latvijā, Ventas labā krasta pieteka (lielākā Ventas pieteka). Tek caur Tukuma, Kandavas, Talsu un Kuldīgas novadiem. Garums — 134 km, baseina platība — 2042 km2. 50% baseina platības aizņem meži.
Upes raksturojums
Sākas Spārnenes viļņotajā līdzenumā no Lestenes-Ēnavas purva, Austrumkursas augstienes austrumu malā, 54 metrus virs jūras līmeņa. Augšgalā Abava ir iztaisnota, tek ziemeļu virzienā. Pie Kandavas pagriežas uz rietumiem un līdz ietekai daudz līkumo, veidojot Abavas ieleju. Kopējais kritums ap 51 metru. Upē ir vairākas dolomītu krāces ar straumes ātrumiem līdz 2 m/sek. Lejpus Sabiles atrodas 2 metrus augsts vairākpakāpju ūdenskritums — Abavas rumba. Abavas ielejā no Kandavas līdz ietekai Ventā izveidots dabas parks Abavas senleja. Izteka: Lestenes purvs. Ieteka: Venta. Caurteces valstis: Latvija. Garums: 134 km. Iztekas augstums: 54,4 m. Ietekas augstums: 2,2 m. Kritums: 47 m. Gada notece: 0,66 km³. Baseina platība: 2042 km². Galvenās pietekas: Viesata, Imula, Amula.
Dzīvā daba
Abavā mājo līdakasasariraudassapalivimbasvēdzelesālantinēģi, kā arī bebri.
Aiviekste ir upe Latvijā, pēc baseina lielākā Daugavas pieteka. Aiviekste ir 14. garākā Latvijas upe. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Aiviekste atdala Vidzemi no Latgales, kaut arī vēsturiski Vidzemes un Vitebskas guberņas robeža negāja precīzi pa Aiviekstes upi. Upes garums ir 114 kilometri, baseina platība — 9160 km2, kopējais kritums 26,9 m. Iztek no Lubāna ezera, savāc galvenokārt Austrumlatvijas zemienes ūdeņus. 25% no Aiviekstes baseina platības klāj meži, 15% — purvi. Baseinā daudz slapju pļavu, lieli purvu masīvi.
Upes raksturojums
Aiviekste iztek no Lubāna ezera ziemeļu gala, kur met plašu pusloku un tad pagriežas dienvidrietumu virzienā. Šajā posmā ir vismazākais kritums, turklāt te Aiviekste uzņem lielākās pietekas Pededzi, Balupi un Iču. Tālāk tek iztaisnota un padziļināta 83 km garumā. Meirānu kanāls pievada Lubāna ezera agrāko pieteku Malmutas un Lisiņas ūdeņus. Lejasgalā Aiviekste tek pa viegli viļņotu apvidu. Te upē ir vairākas salas, sēkļi un aptuveni 15 akmeņainas krāces. Uz vienas no šo salu grupas ir uzcelta Aiviekstes HES — viena no lielākajām mazo upju spēkstacijām Latvijā. Pēc Pļaviņu HES izbūves Aiviekstes lejasgalu appludina ūdenskrātuve. Izteka: Lubāns. Ieteka: Daugava. Caurteces valstis: Latvija. Garums: 114 km. Kritums: 26,9 m. Gada notece: 1,81 km³. Baseina platība: 9160 km². Galvenās pietekas: Pededze.
Dzīvā daba
Aiviekste ir ļoti bagāta ar zivīm (ālantiplaužizušilīdakasraudasasariruduļi, retāk sami).
Apdzīvotās vietas
Upes krastos atrodas LubānaMeirāniSaikavaĻaudonaAivieksteKrievciems, bet pie ietekas Daugavā — daļa Pļaviņu (Gostiņi).
Amata ir Gaujas kreisā krasta pieteka Amatas, Cēsu un Līgatnes novados. Sākas Vidzemes augstienē no Kūkāļa ezera, 216 metrus virs jūras līmeņa (pastāv citi iztekas varianti). Kopējais kritums 193 metri, lejtecē vietām sasniedz 8—10 m/km. Straumes ātrums mazūdens periodā 0,5—2 m/s, palu laikā — aptuveni 3 m/s. Lejasdaļā tek pa Amatas senleju stāvos, 15—25 m augstos smilšakmens un dolomīta krastos. Izteka: Kūkālis. Nosaukums augštecē: Rezguļu upe Ieteka: Gauja. Caurteces valstis: Latvija. Garums: 66 km. Iztekas augstums: 216,4 m. Kritums: 193 m. Gada notece: 0,157 km³. Baseina platība: 386 km². Galvenās pietekas: Kumada, Dzirnupe.
Apdzīvotās vietas
Amatas krastos atrodas SkujeneTālie SīļiZāģeriAmataBilleMelturiKārļi.
Scroll Up
X